Reglement Jan Rijk Jeugd Tour 2022 (versie 24 november 2021)

 1. De Jan Rijk Jeugd Tour (JRJT) wedstrijden in 2022 zijn bestemd voor jeugdgolfers geboren in 2006 of later, die bij aanvang van het seizoen Baanpermissie of minimaal EGA handicap 54 hebben en die lid zijn van één van de in 2022 deelnemende clubs aan de Jan Rijk Jeugd Tour. Er wordt gespeeld in de categorieën baanpermissie, hoge EGA handicap (36-54) en lage EGA handicap (11.6-36.0). Per club wordt bepaald voor hoeveel deelnemers per categorie de inschrijving openstaat.
 2. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een baanpermissie van hun club of minimaal EGA handicap 54. Kinderen met Baanpermissie spelen vanaf handicap 54. Bij scores boven 18 punten (bij 9 holes wedstrijden) wordt de kaart bij de eigen Handicapcommissie ingeleverd zodat zij een EGA handicap krijgen. Bij volgende wedstrijden zal daarvan worden uitgegaan.
 3. Het maximum aantal deelnemers per wedstrijd is door de ontvangende club te bepalen (ca. 40). Als er minder dan 15 inschrijvingen zijn voor een wedstrijd, dan kan deze wedstrijd worden afgelast. Per club kunnen er altijd 5 spelers deelnemen, bij eventuele lagere totaal inschrijving kunnen er mogelijk meer per club inschrijven.
 4. Indien een wedstrijd uitvalt of wordt gestaakt, bijvoorbeeld door slecht weer, dan zal deze wedstrijd niet worden overgespeeld.
 5. Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich in te schrijven via de eigen jeugdcommissie of contactpersoon van hun golfvereniging. De resultaten van deelnemers die buiten de eigen jeugdcommissie zijn aangemeld voor een wedstrijd worden niet meegeteld voor de klassementen. Alleen de verenigingen die in de jaarplanning zijn vermeld nemen deel aan de Jan Rijk Jeugd Tour.
 6. Voor aanvang van de wedstrijden aan het begin van het seizoen inventariseren alle deelnemende verenigingen welke van hun jeugdleden interesse hebben om deel te nemen aan de JRJT. De gegevens van deze jeugdspelers worden doorgestuurd naar de centrale organisatie van de JRJT in een vast format. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:
  – naam deelnemer
  – NGF registratienummer
  – geboortedatum
  – categorie (BP, hoge EGA handicap of lage EGA handicap) en
  – laatst bekende handicap
 7. Jeugdspelers die tijdens het seizoen zich (alsnog) aanmelden kunnen worden aangemeld via het aanmeldingsformulier voor de wedstrijd waar zij voor worden ingeschreven. Daarbij dienen dezelfde gegevens te worden vermeld als hiervoor genoemd. Aan de centrale organisatie dient te worden door gegeven dat er nieuwe deelnemers zijn.
 8. De deelnemende verenigingen melden voor het seizoen wie de contactpersonen zijn voor de JRJT met daarbij het e-mailadres en 06-nummer van deze personen.
 9. De centrale organisatie van de JRJT stuurt uiterlijk 2 weken voor een wedstrijd een spreadsheet met daarin de namen van de spelers van een vereniging die zich hebben aangemeld voor de JRJT met daarbij de gegevens zoals die op dat moment bekend zijn. De contactpersoon vult in dit spreadsheet in wie er aan de desbetreffende wedstrijd namens die vereniging zullen deelnemen en past eventueel gewijzigde handicaps aan. Dit spreadsheet dient uiterlijk om 20.00 uur op de dinsdag voor de wedstrijd teruggestuurd te worden aan de centrale organisatie van de JRJT.
 10. De centrale organisatie van de JRJT voegt alle inschrijvingen samen en stelt die beschikbaar aan de organiserende vereniging in een spreadsheet met daarin de actuele gegevens van de deelnemers (dit spreadsheet dient ook gebruikt te worden om de uitslag van de wedstrijd aan de centrale organisatie door te geven- zie ook artikel 26). Deze maakt de flightindeling en stuurt die uiterlijk op donderdag 20.00 uur voor de wedstrijd naar de contactpersonen van de deelnemende verenigingen met daarbij de details van de wedstrijd en het telefoonnummer van de wedstrijdleiding.
 11. Bij iedere flight dient een flightbegeleider/marker mee te lopen. Dit bevordert de snelheid in de baan en een correcte score. Voor iedere wedstrijd dient daarom iedere vereniging per 3 aangemelde spelers een flightbegeleider te leveren. Als er 5 spelers worden aangemeld dan dienen er 2 flightbegeleiders te worden geleverd. Van de flightbegeleiders dient vermeld te worden wie zijn/haar kind is dat meespeelt als dat niet uit de namen blijkt. De flightbegeleider moet wel enige kennis hebben van de golfregels en golfetiquetten. Ouders (familieleden) mogen niet meelopen met flights waarin hun eigen kinderen spelen. Flightbegeleiders houden altijd een schaduwkaart bij. Die moet overeenstemmen met de kaarten van de spelers en samen met de kaarten van de spelers worden ingeleverd. Flightbegeleiders worden geacht niet te roken tijdens de wedstrijd.
 12. Deelnemers die verhinderd zijn moeten dit zo snel mogelijk aan de jeugdcommissie of contactpersoon van de organiserende vereniging melden.
 13. Deelnemers die op de wedstrijddag zelf verhinderd blijken te zijn, dienen dat direct telefonisch aan de wedstrijdcommissie van de organiserende golfvereniging melden. Bij NS (No show) zal in de daguitslag een 0 (nul) resultaat genoteerd worden. Het teamresultaat van de vereniging zal hierdoor negatief beïnvloed worden. Een speler wordt als No Show gezien wanneer er niet uiterlijk voor 20:00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd wordt afgezegd bij de organiserende club.
 14. Deelnemers moeten zich tenminste 30 minuten vóór shotgun start of 30 minuten voor hun starttijd melden bij de wedstrijdtafel. Alle wedstrijden worden op zondag gespeeld en beginnen tussen 14.00 uur en 15.00 uur met uitzondering van de finale die ’s ochtends om 9.00 uur begint.
 15. Deelnemers dienen om mee te mogen doen bij de wedstrijdtafel € 10.- inschrijfgeld te betalen.
 16. De wedstrijden op grote banen worden gespeeld over 9 holes, de wedstrijdvorm is Stableford. Per categorie (hoge en lage EGA-handicap, baanpermissie) wordt op basis van de behaalde stableford punten een uitslag bepaald. De winnaar is degene met de meeste Stableford punten binnen een categorie. Bij een gelijk aantal stableford punten gaat een speler met een lagere handicap voor een speler met een hogere handicap. De countback methode waarbij naar het aantal punten op de laatste holes wordt gekeken wordt dus niet toegepast!
 17. De organiserende vereniging bepaalt van welke kleur tee er per categorie wordt afgeslagen. Per categorie slaat iedereen (zowel jongens als meisjes) van dezelfde kleur tee af. Op par-3 banen kan er over 18 holes worden gespeeld.
 18. Om in aanmerking te komen voor de individuele jaarlijkse overall prijzen, moet de deelnemer aan minimaal 3 wedstrijden (inclusief de slotwedstrijd) hebben deelgenomen. De klassementen worden opgemaakt aan de hand van de gemiddelde sores over de wedstrijden waaraan is deelgenomen.  In het document “Beschrijving wedstrijdadministratie 2022” staat precies beschreven hoe alles in zijn werk gaat. Er zijn prijzen te verdienen in alle categorieën.
 19. Na elke wedstrijd is er een prijsuitreiking en van alle deelnemers wordt verwacht dat zij hierbij aanwezig zijn. Ook zijn er wisselbekers die aan het einde van het seizoen – bij de slotwedstrijd – worden uitgereikt aan de club en de speler met het beste resultaat op basis van de gemiddelde score van de spelers van de vereniging.
 20. Caddies zijn niet toegestaan.
 21. De organiserende vereniging voorziet na afloop van de wedstrijd de deelnemers van een hapje (bijvoorbeeld frites, broodje kroket, pannenkoeken etc.)  en een drankje. Iedere vereniging betaald dat uit het inschrijfgeld van de deelnemers.
 22. De Golfregels van de R&A zijn van toepassing.
 23. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie van de ontvangende club in samenspraak met het door elke club aangewezen jeugdcommissie lid.
 24. Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de wedstrijd verboden. Bij gebruik volgt diskwalificatie voor de wedstrijd. Ook de flight begeleiders wordt verzocht het gebruik van de mobiele telefoon tot een minimum te beperken.
 25. De organiserende vereniging gebruikt het wedstrijdprogramma van EGolf4U voor de wedstrijdorganisatie en het bepalen van de uitslagen. Daartoe dienen alle deelnemers die aan de wedstrijd deelnemen te worden ingevoerd (inclusief de naam van de vereniging waar de deelnemer voor uit komt). Vervolgens kan de flightindeling met het programma gemaakt worden en de zegels voor op de kaarten worden aangemaakt. Na afloop van de wedstrijd worden alle kaarten van de deelnemers ingevoerd. Het programma bepaalt de uitslag voor de verschillende categorieën en de nieuwe handicaps. Er zal een beknopte handleiding beschikbaar worden gesteld.
 26. De organiserende vereniging vult in het spreadsheet met de deelnemers de stablefordscores in van alle deelnemers en de nieuwe handicaps. Het spreadsheet met de uitslagen dient binnen 2 dagen per email te worden doorgestuurd aan de centrale organisatie van de Jan Rijk Jeugd Tour: janrijktour@gmail.com. Samen met een afdruk van de wedstrijduitslag en de nieuwe handicap scores.
 27. Iedere deelnemende vereniging geeft aan wie na afloop van de  wedstrijd de kaarten van de spelers die hebben meegedaan van die vereniging meeneemt. Iedere vereniging zorgt er voor dat die kaarten centraal in het eigen EGolg4U systeem worden ingevoerd.
 28. De JRJT organisatie zorgt voor prijzen (centraal ingekocht). Per categorie zijn 3 bekers beschikbaar. De organiserende club zelf kan er voor kiezen extra prijzen te geven ( bijvoorbeeld voor de longest, neary etc). Verenigingen dienen de kosten van de prijzen bij aanvang van de wedstrijden reeks te voldoen.
 29. Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd te roken, dit geldt zowel voor spelers als flight begeleiders als ook eventueel publiek.